Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés


A TorTer e-Design Kft. adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.
A TorTer e-Design Kft., mint a www.torter.hu weboldal üzemeltetője tájékoztatja weboldalának és közösségi oldalainak látogatóit (továbbiakban: érintettek), hogy adatkezelésük során az alábbi adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) leírtak szerint jár el. A TorTer e-Design Kft. a Tájékoztató megváltoztatási jogát fenntartja az időközben módosuló jogszabályi háttérrel és belső szabályzatainak törvényi változásokkal történő folyamatos frissítése miatt.
A jelen Tájékoztató az érintetteket kívánja tájékoztatni a TorTer e-Design Kft. honlapja és közösségi oldalai kapcsán felmerülő, a társaságunk által végzett adatkezelési tevékenységek szabályozásáról.

 

Az Adatkezelő személye

Neve: TorTer e-Design Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 41.
Adószáma: 13308669-2-42
Telefonszám: +36 30 527-0666
E-mail címe: info@torter.hu, adatvedelem@torter.hu
Honlapja:www.torter.hu
Facebook:www.facebook.com/torter
Instagram:www.instagram.com/torterdesign
Flickr:www.flickr.com/photos/torter
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqJmR44QMxh4tJSWneH5mxA


Az adatkezeléssel érintett és kezelt adatok

1. Az Adatkezelő weboldalának látogatása

Az Adatkezelő honlapján lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A honlap látogatóinak nincs lehetőségük hírlevélre feliratkozni vagy más módon regisztrálni. Az érintettek a honlapra kihelyezett elérhetőségek – telefonszám és/vagy e-mail cím – használatával kezdeményezhetik a kapcsolatfelvételt információ és ajánlat kérése céljából.


1/a) Adatkezelés információ kérése esetén

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a honlapon megadott elérhetőségeken keresztül információt kérjenek.

Az információkérés miatti adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az érintettek köre azok a természetes személyek, akik az Adatkezelővel kapcsolatba lépnek személyes adataik megadása mellett információkérés céljából.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja:

 

Adatkör  Cél
- név - azonosítás
- telefonszám - kapcsolattartás
- e-mail cím - kapcsolattartás
- kérdés tárgya - kérdés beazonosítása
- kérdés tartalma - válasz alapja

 

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig történik.


1/b) Adatkezelés ajánlat kérése esetén

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a honlapon megadott elérhetőségeken keresztül ajánlatot kérjenek.

Az ajánlatkérés miatti adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az érintettek köre azok a természetes személyek, akik az Adatkezelővel kapcsolatba lépnek személyes adataik megadása mellett ajánlatkérés céljából.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja:

 

Adatkör  Cél
- név - azonosítás
- telefonszám - kapcsolattartás
- e-mail cím - kapcsolattartás
- ajánlat tárgya - ajánlat beazonosítása
- ajánlat tartalma - ajánlat alapja

 

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig történik.

 

2. Hivatkozások és linkek

Az Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmaz, amelyek olyan weboldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet (jellemzően a közösségi oldalak). Az Adatkezelő a nem általa üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára nincs hatással, így nem is tartozik felelősséggel azokért.

 

3. Webanalitikai szolgáltatások használata (cookie-k)

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése szerint: „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.”


Adatkezelő a fentiek alapján a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-k (sütik) használatával kapcsolatban.


Adatkezelő weboldalát a www.google.com segítségével hozta létre. A www.google.com és a segítségével létrehozott oldalak a következőkben meghatározott cookie-kat használják, azonban az Adatkezelő ezeket a cookie-kat saját maga nem használja fel semmilyen módon. A használt cookie-k a felhasználó eszköze és a www.google.com között kommunikál(hat)nak, de az Adatkezelő számára semmilyen adatot nem továbbítanak vagy adnak át, így a használt cookie-k vonatkozásában a www.google.com saját adatkezelési útmutatója az irányadó. A Google által használt cookie-k részletes ismertetése a https://www.cookielaw.org/google-analytics-eu-cookie-law/ linken található.

 

 

Az Adatkezelő weboldala által használt cookie-k és céljaik:

 

3/a) Session cookie-k (feltétlenül szükséges cookie-k)

Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez, elfogadásuk nélkül nem biztosítható a weboldal elvártaknak megfelelő működése. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől. A feltétlenül szükséges cookie-k például információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e. Az esetleges hibák jelzésével segítik a weboldal fejlesztését, a felhasználói élmény javítását.


3/b) Google Analitics cookie-k

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérjék az általuk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

Részletes információk a Google Analitics cookie-król és az adatvédelemről a következő linken találhatók:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

 

4. Közösségi oldalakon történő jelenlét

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi oldalon, valamint több másik közösségi oldalon. (Ld. „Az Adatkezelő személye” című fejezetet.)

A közösségi oldalak, azon belül is elsősorban a Facebook oldal használata, az azon keresztül történő kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel, kapcsolattartás és minden más, a közösségi oldal által megengedett tevékenység az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az érintettek köre azok a természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, az azokon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, értékelik, stb.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja:

 

Adatkör  Cél
- publikus név - azonosítás
- publikus fénkép - azonosítás
- publikus e-mail cím - kapcsolattartás
- érintett üzenete - válasz alapja

 

Adatkezelő az érintettekkel kizárólag akkor kommunikál, amikor az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.  

A közösségi oldalakon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, publikálása.

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként járul hozzá az Adatkezelő tartalmainak követéséhez, kedveléséhez, véleménye, hozzászólása bejegyzéséhez.

Az Adatkezelő közösségi oldalain rendszeresen tesz közzé képeket, videófelvételeket a különböző eseményekről, az Adatkezelő munkáiról, tevékenységeiről.

Adatkezelő minden olyan esetben kéri az érintettek írásbeli hozzájárulását, amikor olyan képeket, videókat tesz közzé – azok közzététele előtt –, amelyek nem tömegfelvételről vagy közéleti szereplésről készült felvételeknek minősülnek.
Az érintettek valamely közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphatnak.


Az adatkezelés időtartama az érintett kérésére történő törlésig tart.

 

Az érintett személyi jogai

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy adataik Adatkezelő által történő kezeléséről tájékoztatást, illetve adataik kezelésére vonatkozó nyilatkozataik módosítását, adataik helyesbítését vagy törlését elektronikus úton az adatvedelem@torter.hu e-mail címre vagy postai úton Adatkezelő székhelyének címére küldött levélben kérhetnek.
E pontban az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglalásra kerülnek az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

 

Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

 

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


 

Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak kezelését a Rendeletnek nem megfelelő kezelés következtében megsértették.

 

Az érintett információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet az erre kijelölt hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 1 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május hó 25. napjától hatályos